U.2003.393H

Størrelsen af honorar til arkitekt ved projektering og opførelse af gods.

 

Arkitekt A og B indgik aftale om, at A skulle udarbejde et projekt til opførelse af en hovedbygning til et gods. Med henblik på udfærdigelse af en skriftlig honoraraftale fremkom A i december 1990 og februar 1991 med flere forskellige oplæg til sit honorar, som alle blev afvist af B. Uden at der var blevet indgået nogen aftale om honorarets størrelse, gik A i gang med projekteringen, og efter at projektet havde været udbudt i licitation, fremsatte A i april 1991 endnu et forslag til honoraraftale, som ligeledes blev afvist af B. I maj 1991 gik byggeriet i gang, og i perioden fra juni til november  >> 394 >>  1991 udfakturerede A acontohonorarer på i alt 1,2 mio. kr. (eksklusive moms), hvoraf B betalte 1,1 mio. kr. Med henvisning til, at der mundtligt var aftalt et samlet honorar på 1.170.000 kr., afviste B i januar 1992 at betale yderligere honorar til A. I foråret 1992 blev opførelsen af den nye bygning afsluttet, og i april 1993 blev der foretaget 1 års gennemgang af byggeriet med deltagelse af en medarbejder hos A. I juni 1993 sendte A en beregning af det samlede arkitekthonorar på i alt 2.275.752 kr. til B, og i juli 1993 betalte B 70.000 kr. svarende til den anerkendte del af fakturaerne, der var blevet modtaget i 1991. Efter nogle yderligere indbyrdes økonomiske transaktioner i forbindelse med nogle andre projekter slutfakturerede A den 30. august 1996 opførelsen af bygningen på godset med 1.075.752 kr. Da B fortsat afviste at betale dette beløb, indbragte A spørgsmålet for domstolene med påstand om betaling af ca. 1,3 mio. kr. foruden betaling af et mindre beløb for et andet projekt. Landsretten og Højesteret tilkendte A et skønsmæssigt fastsat beløb på 400.000 kr. som vederlag for ændringsarbejder i forhold til det oprindelige projekt, men frifandt i øvrigt B. Der blev herved bl.a. lagt vægt på, at A havde haft en pligt til at tilkendegive sin stilling over for B's klart udtrykte og konsekvent fastholdte standpunkt, hvorefter der for arkitektarbejdet vedrørende godset ikke kunne blive tale om betaling af mere end 1.170.000 kr. Ved at have undladt dette måtte A anses for at have affundet sig med en sådan betaling og at have fortabt adgangen til at kræve yderligere honorar for så vidt angår dette arbejde (dissens). En indsigelse fra B om forældelse af honorarkravet vedrørende det andet projekt blev ikke taget til følge. 1)

 

H.D. 28. november 2002 i sag 336/2000 (2. afd.)

Faurskov Gods A/S (adv. J. Korsø Jensen, Kbh.) mod arkitekt Jan Skovsende Hansen (adv. T. Storm   Nielsen , Faaborg).

Torben Storm Nielsen Advokat (H)