U.2002.1996/Ø

Sag afvist, da kravet var afgjort under fagretlig behandling.

 

Faglig organisation O havde på medlem M's vegne rejst lønkrav på ca. 50.000 kr. mod arbejdsgiver A og deltaget i mæglingsmøde, hvor sagen blev forligt mod betaling af 1.200 kr. M anlagde derefter sag mod A om betaling af ca. 42.000 kr. Anført, at det var ubestridt, at behandling af det af M fremsatte krav henhørte under Arbejdsrettens kompetence, jf. arbejdsretslovens § 9, stk. 1, nr. 2, og at det af denne lovs § 11, stk. 1, følger, at sag om kravet herefter kun under de i lovens § 11, stk. 2, angivne betingelser kan anlægges ved de almindelige domstole. Da O inden for en kortere periode efter M's henvendelse dels rejste M's krav over for A, dels deltog i et mæglingsmøde, hvor sagen blev afsluttet forligsmæssigt, kunne M ikke anses for at have godtgjort, at O ikke agtede at iværksætte fagretlig behandling af kravet, jf. arbejdsretslovens § 11, stk. 2. Da O's behandling af sagen fandt sted efter M's anmodning til O herom, fandtes O endvidere, også uden M's accept af det indgåede forlig, at have haft legitimation til at indgå dette med bindende virkning for M. Herefter fandtes den af M for domstolene indbragte sag, der vedrørte samme krav,  >> 1967 >>  som blev behandlet på mæglingsmødet, at burde afvises.

 

Ø.L.D. 22. maj 2002 i kære 4. afd. nr. B-1056-02

(Lyngesen, Nicolaisen, Steen Mejer Hansen (kst.)).

Malerfirmaet Ole Billund Jensen (adv. Torben Storm   Nielsen, Faaborg) mod John Milandt Pedersen (adv. Jesper John Anhøj, Faaborg).

Torben Storm Nielsen Advokat (H)