U.1999.1969H

Pengeinstitut ikke erstatningsansvarligt for soliditetsoplysning vedrørende totalentreprenør afgivet til underentreprenør.

 

Sparekassen S bevilgede i januar 1990 aktieselskabet T, der som totalentreprenør havde påtaget sig opførelsen af et større byggeri, et byggelån på ca. 11,6 mio. kr. mod sikkerhed i bl.a. entreprisesummen. T indgik en  >> 1970 >>  hovedentreprisekontrakt med H, som indgik en entreprisekontrakt med E vedrørende tømrer- og malerarbejdet. E indgik underentreprisekontrakter med U1 og U2 vedrørende henholdsvis levering og montering af elementer til køkkener m.v. og udførelse af malerarbejdet. E fik transport i byggelånet til T for ca. 3 mio. kr., og S afgav den 16. februar 1990 til E's bankforbindelse B en soliditetserklæring vedrørende T, i hvilken det bl.a. anførtes, at T var moderselskab i en koncern, at S havde stillet den fornødne kredit til rådighed for T og i kraft heraf anså T god for betaling af tømrer- og malerentreprisen på 2,9 mio. kr., og at T tidligere havde gennemført entrepriser af samme størrelse. Den 8. juni 1990 anmeldte T betalingsstandsning, og den 26. juni 1990 blev T erklæret konkurs. I forbindelse hermed standsede S udbetalinger fra byggelånet og anvendte dettes saldo på ca. 2 mio. kr. til dækning af et krav mod et andet selskab i den koncern, hvori T indgik. E blev erklæret konkurs i december 1990. U1 og U2 påstod S tilpligtet at betale deres krav under anbringende af, at S havde pådraget sig erstatningsansvar i forbindelse med afgivelsen af soliditetserklæringen. De kunne som underentreprenører vedrørende den entreprise, erklæringen angik, påberåbe sig erklæringen over for S. Der fandtes imidlertid ikke at være tilstrækkeligt grundlag for at pålægge S erstatningsansvar, idet det herved bl.a. anførtes, at erklæringen ikke skabte forventning om, at T kunne betale uden den af S bevilgede kredit, at B som modtager af erklæringen var klar over, at en betalingsstandsning i T kunne medføre risiko, at det fremgik, at T var moderselskab i en koncern, og at der ikke kunne lægges afgørende vægt på, at S ikke havde oplyst yderligere om koncernstrukturen og koncernens samlede økonomiske situation eller om krydskautioner. U1's og U2's krav kunne heller ikke tages til følge ud fra et berigelsessynspunkt. (Dissens med hensyn til ansvar for soliditetserklæringen). 1)

 

H.D. 6. september 1999 i sag I 596/1997

HTH Projekt-Salg Fyn A/S og Stenløse Malerforretning ApS (adv. J. Bertel Rasmussen, Svendborg) mod Sparekassen Faaborg A/S (adv. Torben Storm   Nielsen, Faaborg).

Torben Storm Nielsen Advokat (H)